Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let a jakákoli právnická osoba
 2. Rozlišují se dva druhy členství – členství zakladatelské a členství řádné.
 3. Se zakladatelským členstvím, které je primárně určeno pro zakladatele spolku, jsou spojena (kromě práv a povinností patřících všem členům) následující práva a povinnosti

  • právo kdykoliv svolat členskou schůzi spolku
  • právo volit předsedu spolku.

 4. Nejedná-li se o zakladatele spolku, rozhoduje o druhu členství konkrétního člena statutární orgán. K rozhodnutí statutárního orgánu o tom, že členu náleží zakladatelské členství, je třeba předchozího souhlasu všech současných členů spolku se zakladatelským členstvím, přičemž tento souhlas může být udělen

  1. na jednání členské schůze spolku,
  2. písemně; písemná forma je pro potřeby tohoto ustanovení stanov splněna i tehdy, byl-li souhlas člena spolku se zakladatelským členstvím udělen v rámci e-mailové korespondence – zaručený elektronický podpis se nevyžaduje, nebo
  3. kombinací způsobů uvedených výše pod písmeny a) a b).

 5. Členové spolku, kteří se zúčastnili ustavující schůze spolku, mají zakladatelské členství ve
 6. S řádným členstvím nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Jde o základní členství, kdy tito členové mají práva a povinnosti stanovené těmito stanovami a občanským zákoníkem obecně pro členy spolku.
 7. Členství ve spolku vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví usnesením členská schůze podle předpokládané výše nákladů na činnost spolku v příslušném období. O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán spolku na základě přihlášky uchazeče o členství; přitom rozhodne též o typu jeho členství ve spolku. Neschválí-li statutární orgán spolku přihlášku uchazeče o členství, předloží ji k rozhodnutí nejbližší členské schůzi spolku.
 8. Okamžikem vzniku členství ve spolku vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
 9. Členové spolku se zakladatelským i řádným členstvím mají tato práva:

  1. podílet se na činnosti spolku,
  2. spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
  3. volit orgány spolku kromě statutárního orgánu, jelikož statutární orgán spolku volí výlučně jeho členové se zakladatelským členstvím,
  4. být volen do orgánů spolku,
  5. svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.

 10. Členové spolku se zakladatelským i řádným členstvím mají tyto povinnosti:

  1. dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku,
  2. podílet se na činnosti spolku,
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byli jmenováni či voleni,
  4. platit členské příspěvky.

 11. Členství ve spolku zaniká

  1. vystoupením člena, a to předáním písemného oznámení o vystoupení statutárnímu orgánu spolku,
  2. vyloučením člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství ve spolku a nápravu nezjednal ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku závažnou újmu; rozhodnutí o vyloučení se doručuje vyloučenému členu,
  3. pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani do 10 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení,
  4. smrtí člena-fyzické osoby nebo zánikem člena-právnické osoby.

 12. O vyloučení člena rozhoduje statutární orgán. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení.

  Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze spolku. Členská schůze spolku zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

 13. Členský příspěvek zaplacený za kalendářní rok, v němž zaniklo členství ve spolku, se nevrací.
 14. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí v seznamu členů statutární orgán na základě písemných podkladů osvědčujících vznik, změnu nebo zánik členství. Seznam členů nebude zpřístupněn. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.